درباره روابط عمومی

 با بررسی تعاریف مربوط به روابط عمومی، می توان گفت که مهمترین وظیفه روابط عمومی، شناخت افکار عمومی و نفوذ در آن برای جلب رضایت افکار عمومی از سازمان است که هم در درون سازمان و هم در بیرون از سازمان دنبال می شود . بی تردید،این وظیفه ، در قالب مجموعه ای از فعالیتهای ارتباطی صورت می گیرید که تحت عناوین نسبتاً ثابتی شامل ارتباط با رسانه ها و سازمانها، ارتباط مردمی، پژوهش،آموزش، برنامه ریزی، انتشارات،امور فرهنگی و نمایشگاهها، سنجش افکار و پشتیبانی از آنها یاد می شود .

 شرح وظایف دفتر روابط عمومی:

با توجه به گسترش دنیای مدرن امروز به اطلاعات و ارتباطات و فناوری، در سطوح کلان روابط عمومی به عنوان یک علم و فنی که زاییده تکنولوژی و پیچیدگی جوامع بشری است می باشد. روابط عمومی در این ناشناخته می خواهد تفاهم و همدلی ایجاد نماید. ما نیز در نظام اداری خود به روابط عمومی با این دیدگاه نگاه کنیم که در این صورت است جایگاه و نقش روابط عمومی بسیار حساس و چشمگیر جلوه می کند و این حرفه از چند کار تبلیغاتی بیرون آمده و آیینه تمام نما و زبان و چشم و گوش سازمان می شود با عنایت به اینکه وظیفه برنامه ریزی کشور به عهده این سازمان محول شده است طبعا وظیفه روابط عمومی تخصصی تر هست که بتواند هم از نظر نقش درون سازمان و هم از نظر نقش برون سازمانی ایفا خدمت نماید.

بررسی کلیه جراید و اخبار مرتبط با فعالیتهای سازمان بمنظور پی بردن به نقطه نظرات و دیدگاههای مختلف. 
مطالعه مطالبی که در جراید و دیگر رسانه های گروهی در ارتباط با سازمان منتشر میشود و جوابگویی به مطالب منتشر شده با راهنمایی مقام مافوق.

 برقراری ارتباط با رسانه های گروهی و ترتیب مصاحبه با مقامات سازمان با مطبوعات و رسانه های دیگر. 
فراهم آوردن امکانات مورد نیاز از قبیل وسایل صوتی و تصویری و ...

 هماهنگی لازم به منظور مصاحبه های مطبوعاتی و ظبط سخنرانیها جهت تدوین و تکثیر آن برای همکاران. 
تهیه پیامهای تبریک و تسلیت، طراحی نمودارها و پلاکاردها به مناسبت های مختلف. 

انجام امور مربوط به آیین نامه های مصوب در مورد هماهنگ کردن تبلیغات.

نظارت بر انجام کار انتشار نشریات و بولتن های خبری.

نظارت بر توزیع نشریات بین دستگاههای اجرایی و واحدهای ذیربط.

جمع بندی و تهیه فعالیتهای سازمان در مقاطع مختلف جهت درج در نشریات و بولتن های خبری سازمان.
همکاری و هماهنگی با واحدهای روابط عمومی سایر دستگاهها.

تهیه گزارش از بازدیدها و سفرهای ادارای رئیس

 هماهنگی در برگزاری همایشها، کنفرانسها، سمینارها، جلسات و استفاده مطلوب از وسایل کمک آموزشی در آنها

 - نقد و بررسی و تحلیل بازتاب فعالیت‌های سازمان در نظر اقشار مردم بویژه نخبگان، رسانه‌ها و دستگاه‌ها از یکسو و مدیران و کارکنان از سوی دیگر و ارایه گزارش آن به مدیریت

- سنجش افکار عمومی درون‌سازمانی به منظور بازاریابی مسائل و ارایه راه‌کارهای مناسب به مدیریت.

- طراحی و اجرای نظام گردآوری پیشنهادهای کارکنان به منظور ترغیب کارکنان به مشارکت هرچه موثرتر در بهبود جریان امور سازمان.

- تحلیل محتوای مطبوعات به صورت ماهانه، فصلی و سالانه و ارایه نتایج آن به مدیریت.