کارشناس روابط عمومی

 

نام: شهزاد دولتی
رشته تحصیلی: کامپیوتر (شبکه)
  مقطع تحصیلی: کارشناسی

تلفن:  ۵۵۲۲۹۳۰۱         داخلی: ۲۳۳۷
 

 
 
  شرح وظایف محوله:
 ۱-     همکاری در امور اجرایی نمایشگاه های داخل و خارج از دانشگاه
 ۲- نصب انواع آگهی ها و تراکتها و بنرهای مورد نیاز در مکان های در نظر گرفته شده
 ۳- انجام هماهنگیها و پیگیری امور تبلیغاتی با واحدهای درونی و سازمانها و نهادهای بیرون از دانشگاه
 ۴- تصویربرداری و عکاسی برنامه های مد نظر در داخل و یا خارج دانشگاه
 ۵- تبدیل فیلم ها و تصاویر گرفته شده به فرمت قابل استفاده در رایانه
 ۶- آرشیو و نگهداری منظم و دسته بندی شده فیلم ها و عکسها
 ۷- خطاطی پلاکاردهای تبریک و تسلیت بر روی پارچه در موارد لازم